Un o’r datblygiadau mwyaf cyffrous i chwaraeon cymunedol yng Nghymru y ganrif yma.

Erbyn diwedd 2018, bydd gan Ogledd Cymru ei sefydliad unigryw ei hun, Chwaraeon Gogledd Cymru, i gael cymunedau yn egnïol. Rydyn ni eisiau gweithio gyda sefydliadau sydd â diddordeb mewn arwain y gwaith o drawsnewid chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Ngogledd Cymru, ac mae wedi bod yn wych cyfarfod rhai o’r partneriaid arweiniol posib hynny ym Mae Colwyn yr wythnos yma.

Mae pobl yng Ngogledd Cymru eisiau bod yn egnïol – a dweud y gwir mae mwy na chwarter poblogaeth y rhanbarth wedi dweud wrthym ni yr hoffent wneud mwy.      

Felly beth sy’n dal ein cymunedau ni yn ôl? Mae’n amlwg bod bylchau sydd angen sylw – mae’r dystiolaeth yn dangos bod merched a genethod, pobl anabl, y rhai sy’n byw mewn tlodi a phobl o grwpiau ethnig a diwylliannol penodol yn llai tebygol i gyd o gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Gall y rhwystrau ymwneud â hyder, diffyg cyfle, neu ddim ond y ffaith nad ydynt yn rhan o deulu neu gymuned sy’n egnïol.   

Nod y gwaith o greu Chwaraeon Gogledd Cymru yw cael gwared ar y rhwystrau hyn ac ehangu amrywiaeth a nifer yr opsiynau chwaraeon cymunedol ledled Gogledd Cymru.  

Mae bod yn rhan o Chwaraeon Gogledd Cymru yn gyfle i sefydliadau o sawl sector wneud byd o wahaniaeth i’n cymunedau ni – mae’n gyfle unigryw i drawsnewid chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn ein rhanbarth a chael pobl i wirioni ar ffordd o fyw egnïol. Yn ei hanfod, bydd Chwaraeon Gogledd Cymru yn arwain rhaglen arloesol i roi cyfle i bawb, dim ots ble maen nhw’n byw yng Ngogledd Cymru, gyflawni eu potensial drwy chwaraeon: bod yn egnïol a dal ati i fod yn egnïol, am oes. 

Rydyn ni’n dod o wlad sydd â hanes chwaraeon cadarn – pwy fedr anghofio llwyddiant ysgubol tîm pêl droed Cymru yn yr EWROs yn 2016, neu’r balchder roeddem yn ei deimlo wrth i Jade Jones ennill ei hail fedal aur Olympaidd yn y  Taekwondo yn Rio? Ond nid dim ond bod yn athletwr o’r safon uchaf mae bod yn egnïol yn ei olygu; mae’n ymwneud â dod at ein gilydd gyda ffrindiau, helpu eraill i gymryd rhan a bod yn rhan o gymuned. 

Eisoes mae rhai prosiectau chwaraeon cymunedol gwych yn cael eu cynnal yng Ngogledd Cymru, sy’n ceisio goresgyn y rhwystrau sy’n atal cymryd rhan. Er enghraifft, rhaglen y Llysgenhadon Ifanc, sy’n gweithio gydag ysgolion i rymuso ac ysbrydoli pobl ifanc i fod yn arweinwyr drwy chwaraeon – gan annog eu cyfoedion segur i wirioni ar chwaraeon.     

Rydyn ni’n chwilio am sefydliadau i greu Chwaraeon Gogledd Cymru, a fydd yn wynebu’r her gyffrous o adeiladu ar yr arfer gorau presennol i greu cymunedau egnïol ac iach yr ydyn ni i gyd eisiau byw ynddyn nhw.  

Rydyn ni’n gwybod bod llawer o bobl yn rhannu ein huchelgais ni ac yn gweld hwn fel cyfle cyffrous i bartneriaid posib mewn amrywiaeth o sectorau. Os ydych chi’n awdurdod lleol, sefydliad addysgol, sefydliad iechyd, mudiad elusennol neu wirfoddol neu ddarparwr hamdden – bydd arwain neu fod yn bartner yn Chwaraeon Gogledd Cymru yn gyfle i chi weithio gyda’r holl sectorau yn y gymuned i greu newid mawr.   

Rydyn ni’n chwilio am bartneriaid blaengar sy’n credu ei bod yn bwysig cael mwy o bobl i fod yn egnïol ym mhob cam o’u bywydau: tra maen nhw yn yr ysgol, wrth adael byd addysg, pan maen nhw’n cael swydd, os oes ganddyn nhw deulu eu hunain, a phan maen nhw’n ymddeol.   

Mae ein huchelgais ni ar gyfer Chwaraeon Gogledd Cymru yn glir – rydyn ni eisiau gweld mwy o bobl yn bodloni canllawiau gweithgarwch corfforol y Prif Swyddog Meddygol ac yn cau’r bwlch cymryd rhan rhwng y boblogaeth gyffredinol a’r grwpiau hynny sydd wedi dangos lefelau gweithgarwch isel.   

Gyda’n gilydd, gallwn wneud Gogledd Cymru’n lle i ysbrydoli pobl o bob cefndir a chymuned i gynnwys gweithgarwch yn eu bywydau bob dydd, lle mae bod yn egnïol yn hawdd – ac yn hwyl!

Yng ngeiriau Henry Ford: “Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.” 

Am fwy o wybodaeth am ddod yn rhan o Chwaraeon Gogledd Cymru, ewch i http://playyourpart.wales