Rydyn ni’n gwahodd cynigion Mynegi Diddordeb i ffurfio Chwaraeon Gogledd Cymru: sefydliad newydd arloesol a fydd yn gwneud byd o wahaniaeth i’n cymunedau ni. Dyma gyfle unigryw i drawsnewid y ddarpariaeth yn ein rhanbarth ni a chael pobl i wirioni ar ffordd o fyw egnïol.

Mae gennym ni ddiwylliant chwaraeon cadarn, llwyfan chwaraeon cymunedol cryf i adeiladu arno, amgylchedd naturiol cwbl drawiadol a diguro o bosib, cyfleusterau chwaraeon rhagorol a gweithlu medrus a brwd sydd eisiau cael ei rymuso i arloesi a chyflawni mwy o lwyddiant.

Rydyn ni’n gwybod bod pobl Gogledd Cymru eisiau bod yn egnïol – yn wir, byddai mwy na chwarter cyfanswm poblogaeth y rhanbarth yn hoffi gwneud mwy ac fel rydyn ni i gyd yn gwybod, mae bylchau y mae’n rhaid i ni roi sylw iddynt. Mae merched a genethod, pobl anabl, pobl sy’n byw mewn tlodi a phobl o grwpiau ethnig penodol i gyd yn llai tebygol o gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

Drwy greu Chwaraeon Gogledd Cymru, ein nod ni yw cael mwy o bobl i fod yn egnïol a lleihau’r bylchau hyn mewn cymryd rhan. Rydyn ni’n chwilio am sefydliadau a fydd yn wynebu’r her gyffrous o adeiladu ar yr arferion gorau presennol er mwyn creu cymunedau egnïol ac iach yr ydyn ni i gyd eisiau byw ynddynt; a fydd yn ehangu ystod a nifer yr opsiynau chwaraeon cymunedol ledled Gogledd Cymru; ac a fydd yn gweithio gyda phob sector yn y gymuned i greu newid gwirioneddol.  

Rydyn ni’n gwybod bod llawer yn rhannu ein huchelgais ni ac rydyn ni’n credu bod hwn yn gyfle i sefydliadau uchelgeisiol a blaengar mewn amrywiaeth o sectorau. Os ydych chi’n awdurdod lleol, yn sefydliad addysgol, sefydliad iechyd, elusen, menter gymdeithasol neu weithredwr hamdden – rydyn ni’n eich gwahodd chi i fod yn rhan o strwythur arloesol i roi cyfle i bawb, dim ots ble maen nhw’n byw yng Ngogledd Cymru, gyflawni eu potensial drwy chwaraeon: bod yn egnïol a dal ati i fod yn egnïol, am oes.    

Rydyn ni’n eich croesawu chi i gam nesaf y gwaith o ffurfio Chwaraeon Gogledd Cymru. Ewch ati i Fynegi Diddordeb a bod yn rhan o rywbeth gwych. 

Gyda’n gilydd, fe allwn ni drawsnewid chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Ngogledd Cymru. Rhaid i chi Chwarae Eich Rhan.