Cyfarfu cynrychiolwyr o Fwrdd ‘Chwaraeon Gogledd Cymru’ (ChGC) ar 7fed Mawrth i drafod cynnydd ac i adolygu’r ffrydiau gwaith gofynnol i symud y rhanbarth yn ei flaen drwy ei gyfnod datblygu nesaf. Roedd y cyfarfod o’r Bwrdd yn eithriadol bositif gydag ymrwymiad trawsranbarthol parhaus i weithredu’r prosiect.

Er bod cynnydd sylweddol wedi’i wneud ers y cyfarfod diwethaf, roedd y Bwrdd yn cydnabod bod rhywfaint o oedi dealladwy wedi bod yn gynnar yn 2019 oherwydd yr amgylchiadau trasig a wynebwyd gan ein cydweithwyr yng Nghonwy gyda marwolaeth drist ein ffrind a’n cydweithiwr, John Hardy.

CYNNYDD HYD YMA:
a) Datblygu a chymeradwyo Dogfen Sefydlu Prosiect (DSP);
b) ChC yn cyflwyno a chymeradwyo ‘Cynllun Adnoddau’ cychwynnol ChGC i gefnogi a gweithredu Chwaraeon Gogledd Cymru;
c) Sefydlu Tîm Prosiect i reoli a gweithredu’r DSP a gofynion eraill yn ystod y cyfnod pontio hwn;
d) Comisiynu gweithdy Gweledigaeth / Cwmpasu, o dan arweiniad ‘Do Well’, sef ymgynghorwyr annibynnol sy’n galluogi sefydliadau, pobl a llefydd i wneud yn dda – ‘Do Well’. Cyflwynwyd adroddiad yn tynnu sylw at y canfyddiadau cychwynnol ac argymhellion ar gyfer y camau nesaf i’r bwrdd;
e) Dechrau canfod gwybodaeth / data gan amrywiaeth eang o ffynonellau gwybodaeth rhanbarthol a dangos tystiolaeth o gefnogaeth i ganlyniadau’r gweithdy Gweledigaeth / Cwmpasu (Do Well);
f) Dewis Arweinwyr Prosiect ar gyfer darnau amrywiol o waith, sydd fel a ganlyn:-

• Rheoli Prosiectau – Cyngor Gwynedd
• Dirnad a Dadansoddi Data – CBS Conwy ac ICC / BIPBC
• Cyfathrebu ac Ymgysylltu – Sir y Fflint
• Adnodd Effaith Gymdeithasol – Y Sector Tai
• Casglu Arferion Gorau – Ynys Môn / GwE
• Cydraddoldeb a Chynnwys – Chwaraeon Anabledd Cymru
DATBLYGU ACHOS BUSNES LLAWN ChGC

Mae Chwaraeon Cymru wedi darparu adnoddau ychwanegol i gefnogi datblygiad yr achos busnes llawn dros Chwaraeon Gogledd Cymru. Bydd yr adnodd hefyd yn cefnogi gofynion pontio eraill wrth i ChGC fynd ati i weithredu ei brosiect rhanbarthol.

Mae Cyngor Gwynedd wedi cynnig rhywfaint o gefnogaeth rheoli prosiect i Bartneriaeth ChGC. Bydd y gefnogaeth hon yn cydlynu’r gwaith o gwblhau Achos Busnes Llawn ChGC yn ogystal â gofynion eraill yn cyd-fynd â datblygu’r prosiect rhanbarthol e.e. cwblhau’r datganiad ‘Gweledigaeth a Chenhadaeth’ rhanbarthol yn seiliedig ar ein materion ‘dieflig’ sy’n dod i’r amlwg, edrych ar opsiynau ar gyfer darpariaeth ranbarthol yn y dyfodol a chynllunio ymgysylltu ehangach yn y sector ac ati.

Mae’r bwrdd yn bwriadu cyflwyno papur briffio i Chwaraeon Cymru ym mis Ebrill yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf iddo am gynnydd rhanbarthol a datblygu Achos Busnes Llawn ChGC a meddwl yn y dyfodol.

YMGYSYLLTU RHANBARTHOL

Roedd y Bwrdd yn cydnabod yr angen am sicrhau ymgysylltu a chyfathrebu rheolaidd yn fewnol gyda’n timau a’n partneriaid presennol, yn ogystal â gyda chynulleidfaoedd ehangach, gan gynnwys partneriaid cyflawni sydd wedi mynegi diddordeb mewn cefnogi ChGC. Er mwyn creu momentwm gyda’r ffrwd waith hon, hoffai arweinydd y bartneriaeth yn Sir y Fflint, Sian Williams, ddechrau ffurfio a chasglu Cwestiynau Cyffredin Cyflogeion a Chwestiynau Cyffredin Rhanddeiliaid.

Os oes gennych chi gwestiwn sydd angen ateb, anfonwch e-bost at Sian ar sian.williams@aura.wales. Byddwn yn gwneud ein gorau i ateb pob cwestiwn.

BUSNES FEL ARFER

Wrth i ni symud tuag at weithredu prosiect rhanbarthol ChGC, rydyn ni eisiau sicrhau ein bod yn parhau i wasanaethu ein cymunedau ni, gan adeiladu ar yr arfer da yr ydym wedi’i gyflwyno ar y cyd ers blynyddoedd lawer a sicrhau ‘busnes fel arfer’.

Cadarnhaodd Chwaraeon Cymru yn y cyfarfod o’r bwrdd y bydd yn cyhoeddi llythyrau cynnig grant, yn ôl y drefn arferol, i’w bartneriaid yn yr awdurdodau lleol ar gyfer 2019/20, gan gydnabod y bydd rhaid iddynt weithio’n agos â’u partneriaid i sicrhau bod eu cyllid yn cefnogi’r gofynion pontio yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf.

Manylion Pellach:
Os bydd angen rhagor o fanylion cysylltwch â:

Partneriaeth Gydweithredol Chwaraeon Gogledd Cymru
Marianne Jackson marianne.jackson@conwy.gov.uk
Sian Williams sian.williams@aura.wales

Chwaraeon Cymru
Sue Maughan sue.maughan@sport.wales