Y Stori Hyd Yma     

Erbyn diwedd 2018, bydd gan Ogledd Cymru ei sefydliad unigryw ei hun, Chwaraeon Gogledd Cymru, i gael cymunedau i fod yn egnïol. Rydyn ni eisiau gweithio gyda chi i’w greu.

Bydd y sefydliad newydd yma’n arwain ein gwaith ni gyda phartneriaid er mwyn trawsnewid chwaraeon a gweithgarwch corfforol ledled y rhanbarth.

Y Cam Mynegi Diddordeb             

Rydyn ni’n cyrraedd y cam Mynegi Diddordeb yn awr i ganfod y ffordd fwyaf priodol o gomisiynu Chwaraeon Gogledd Cymru. Mae’r Memorandwm Gwybodaeth Mynegi Diddordeb yn nodi beth rydym yn ceisio’i  gyflawni, yr amserlen Mynegi Diddordeb a’r manylion am sut i chwarae eich rhan yn y cyfle yma i drawsnewid. 

I fod yn rhan o Chwaraeon Gogledd Cymru, mae’n hanfodol bod pawb sydd â diddordeb yn llenwi’r Ffurflen Ymateb Mynegi Diddordeb sydd ar gael i’w lawrlwytho a’i chyflwyno i www.gwerthwchigymru.llyw.cymru, y porthol y mae Chwaraeon Cymru’n ei ddefnyddio i reoli’r cam Mynegi Diddordeb.

Mae’r amserlen arfaethedig ar
gyfer y cam MD fel a ganlyn

24 Mai 2018

Diwrnod Cynigwyr

15 Mehefin 2018

Dyddiad Cyflwyno Cynnig MD

yr wythnos yn dechrau ar 18 a 26 Mehefin

Gwerthuso’r Cyflwyniadau

Dechrau Gorffennaf 2018

Cytundeb i’r Camau Nesaf

Dogfen Friffio Ymgysylltu â’r Sector 

Mae’r Ddogfen Friffio Ymgysylltu â’r Sector  yn rhoi gwybodaeth gefndir ddefnyddiol i chi am sut rydym yn bwriadu cydweithio i greu Chwaraeon Gogledd Cymru. Mae’n datgan beth rydym yn ceisio’i gyflawni, sut gallwch chi chwarae eich rhan, yr amserlen a’r camau nesaf yn y broses.

Fedrwch chi fod yn Gorff Arweiniol neu’n Aelod Consortiwm i Chwaraeon Gogledd Cymru?

Rydyn ni’n cydnabod bod cyflwyno eich sefydliad fel Corff Arweiniol neu Bartner Allweddol posib ar gyfer Chwaraeon Gogledd Cymru’n ymrwymiad sylweddol.

Felly, bydd Chwaraeon Cymru’n cynnal Diwrnod Cynigwyr ddydd Iau 24ain Mai ym Mharc Eirias, Bae Colwyn, a bydd cyfle i gynigwyr posib fynychu cyflwyniad sy’n amlinellu’r broses, beth sy’n gwneud cynnig da, y gofynion allweddol a’r elfennau ymarferol. Bydd cyfle i ofyn cwestiynau agored a chyfarfod a rhwydweithio ag asiantaethau eraill sydd â diddordeb. Hefyd, os oes angen, gallwch gofrestru ar gyfer sesiwn un i un gyda Chwaraeon Cymru. Os ydych chi’n ansicr ynghylch cyflwyno cynnig MD ai peidio, neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, rydyn ni’n eich cynghori chi i ddod i’r Diwrnod Cynigwyr.

  • Bore – Cyflwyniad a chwestiynau agored
  • Prynhawn –  Rhwydweithio a sesiynau un i un

Gall unrhyw un ymwneud â chreu Chwaraeon Gogledd Cymru

  • Pobl sy’n rhannu ein huchelgais ni    
  • Ein partneriaid presennol neu bobl sydd efallai eisiau creu sefydliad neu gydweithredu ag eraill 
  • Pobl sydd â diddordeb mewn chwaraeon, hamdden a gweithgarwch corfforol
  • Sefydliadau sy’n darparu, hybu, cyllido, cynrychioli, addysgu neu ymchwilio i chwaraeon neu sy’n darparu gwasanaethau a chyfleusterau
  • Pobl sydd â diddordeb mewn cydraddoldeb a phoblogaeth iachach a mwy heini yng Ngogledd Cymru

Os ydych chi’n glwb/sefydliad/unigolyn lleol bydd yr holl wybodaeth sydd ar gael i’w gweld ar y wefan yma ac yn y Ddogfen Friffio Ymgysylltu â’r Sector. Byddwn yn diweddaru’r safle’n gyson wrth i’r broses ddatblygu. Ar ôl penodi Corff Arweiniol yn nes ymlaen eleni, bydd yn dechrau ar ymgynghoriad lleol ledled Gogledd Cymru i ddylanwadu ar y ffordd ymlaen. Bydd hwn yn gyfle gwych i chi Chwarae Eich Rhan a helpu i ddylanwadu ar ddyfodol Gogledd Cymru – felly os hoffech chi i ni gysylltu â chi pan fydd hyn yn digwydd, cofrestrwch eich diddordeb drwy ddefnyddio’r ffurflen gysylltu. Os ydych chi’n cynrychioli sefydliad sydd â diddordeb mewn chwarae rhan sylweddol mewn cyflwyno Chwaraeon Gogledd Cymru, naill ai fel arweinydd neu bartner allweddol, cofiwch ddod i’n Diwrnod Cynigwyr ar 24ain Mai  am fwy o wybodaeth, neu cyflwynwch eich Ffurflen Ymateb Mynegi Diddordeb erbyn 15 Mehefin 2018