Mae’r Ddogfen Friffio Ymgysylltu â’r Sector yn rhoi gwybodaeth i chi am sut rydym ni’n bwriadu cydweithio i greu Chwaraeon Gogledd Cymru. Mae’n amlinellu’r hyn rydym ni’n ceisio ei gyflawni, sut gallwch chi gyfrannu, yr amserlen a chamau nesaf y broses.

Mae’r Ddogfen Friffio’n ystyried yr adborth defnyddiol a gawsom yn y digwyddiadau ymgysylltu a fynychwyd gan 200 o bobl ym mis Ionawr.

Fe ddywedoch chi y byddech yn gwerthfawrogi cael mwy o amser i ystyried y cyfle hwn a bod gennych rai pryderon am y broses, felly:

  • Rydym ni wedi ymestyn y cyfnod ymgysylltu
  • Fe wnaethom gyflwyno sesiynau ymgynghori er mwyn i chi gael gofyn unrhyw gwestiynau neu fynegi pryderon, ac i gael mwy o wybodaeth. Daeth nifer o sefydliadau i’r rhain ym Mae Colwyn ar y 7fed a’r 8fed o Fawrth
  • Rydym ni wedi ychwanegu cam Mynegi Diddordeb at y broses. Bydd y cam hwn yn ein helpu i amlygu’r ffordd fwyaf priodol o gomisiynu Chwaraeon Gogledd Cymru, er enghraifft trwy broses dendro ffurfiol neu gytundeb partneriaeth.

A allech chi fod yn Gorff Arweiniol ar gyfer Chwaraeon Gogledd Cymru?

Rydym yn cydnabod bod cyflwyno eich sefydliad fel Corff Arweiniol posib neu Bartner i Chwaraeon Gogledd Cymru’n ymrwymiad mawr. Felly, os oes gennych chi ragor o gwestiynau neu os hoffech drefnu cyfarfod, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r ffurflen isod:

Mwy o wybodaeth

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn Gorff Arweiniol
posib neu bartner i Chwaraeon Gogledd Cymru, cysylltwch â ni.

Gall unrhyw un gyfrannu at greu Chwaraeon Gogledd Cymru

  • Pobl sy’n rhannu ein huchelgais ni
  • Ein partneriaid presennol neu bobl sydd eisiau sefydlu sefydliad neu gydweithredu ag eraill
  • Pobl sydd â diddordeb mewn chwaraeon, hamdden a gweithgarwch corfforol
  • Sefydliadau sy’n darparu, yn hybu, yn cyllido, yn cynrychioli, yn addysgu neu’n ymchwilio i chwaraeon neu sy’n ddarparwyr gwasanaethau a chyfleusterau

Os ydych chi’n glwb/sefydliad/unigolyn lleol, cewch hyd i’r holl wybodaeth sydd ar gael yma ar y wefan hon ac yn y Ddogfen Friffio Ymgysylltu â’r Sector. Byddwn yn diweddaru’r safle’n barhaus wrth i’r broses ddatblygu. Pan benodir Corff Arweiniol yn ddiweddarach eleni, bydd yn dechrau ymgynghori’n lleol ledled gogledd Cymru i ffurfio’r ffordd ymlaen. Bydd hwn yn gyfle gwych i chi Chwarae eich Rhan a helpu i ffurfio’r dyfodol ar gyfer gogledd Cymru – felly, os hoffech gael gwybod pan fydd hyn yn digwydd, defnyddiwch y ffurflen gysylltu.

Os ydych chi’n cynrychioli sefydliad sydd â diddordeb mewn chwarae rôl arwyddocaol wrth gyflwyno Chwaraeon Gogledd Cymru, naill ai fel arweinydd neu bartner allweddol, neu os ydych chi’n ystyried eich opsiynau yn unig, cofrestrwch i ymuno â ni yn un o’r sesiynau ymgynghori (gweler uchod) – plîs defnyddiwch y ffurflen gysylltu i anfon neges atom ni.