Mae’r Ddogfen Friffio Ymgysylltu â’r Sector yn rhoi gwybodaeth i chi am sut rydym ni’n bwriadu cydweithio i greu Chwaraeon Gogledd Cymru. Mae’n amlinellu’r hyn rydym ni’n ceisio ei gyflawni, sut gallwch chi gyfrannu, yr amserlen a chamau nesaf y broses.

Mae’r Ddogfen Friffio’n ystyried yr adborth defnyddiol a gawsom yn y digwyddiadau ymgysylltu a fynychwyd gan 200 o bobl ym mis Ionawr.

Fe ddywedoch chi y byddech yn gwerthfawrogi cael mwy o amser i ystyried y cyfle hwn a bod gennych rai pryderon am y broses, felly:

  • Rydym ni wedi ymestyn y cyfnod ymgysylltu
  • Rydym ni wedi cyflwyno sesiynau ymgynghori er mwyn i chi godi unrhyw gwestiynau neu bryderon, a chael mwy o wybodaeth
  • Rydym ni wedi ychwanegu cam Mynegi Diddordeb at y broses. Bydd y cam hwn yn ein helpu i amlygu’r ffordd fwyaf priodol o gomisiynu Chwaraeon Gogledd Cymru, er enghraifft trwy broses dendro ffurfiol neu gytundeb partneriaeth.

A allech chi fod yn Gorff Arweiniol ar gyfer Chwaraeon Gogledd Cymru?

Rydym ni’n cynnal sesiynau ymgynghori er mwyn rhoi cyfle i chi ofyn cwestiynau a chael mwy o wybodaeth. Sylweddolwn fod cynnig eich sefydliad fel darpar Gorff Arweiniol neu Bartner ar gyfer Chwaraeon Gogledd Cymru yn ymrwymiad mawr.

Dewiswch un o’r amseroedd isod:

 

Digwyddiadau

7 Mawrth

Colwyn Bay

Creuddyn 3 (room)
Eirias Park Conference Centre,Eirias Rd
Colwyn Bay, LL29 7SP

8 Mawrth

Colwyn Bay

Meeting room 1
Porth Eirias Promenade
Colwyn Bay, LL29 8HH

Mwy o wybodaeth

Cysylltwch â ni os na fedrwch ddod draw i un o'r sesiynau

Gall unrhyw un gyfrannu at greu Chwaraeon Gogledd Cymru

  • Pobl sy’n rhannu ein huchelgais ni
  • Ein partneriaid presennol neu bobl sydd eisiau sefydlu sefydliad neu gydweithredu ag eraill
  • Pobl sydd â diddordeb mewn chwaraeon, hamdden a gweithgarwch corfforol
  • Sefydliadau sy’n darparu, yn hybu, yn cyllido, yn cynrychioli, yn addysgu neu’n ymchwilio i chwaraeon neu sy’n ddarparwyr gwasanaethau a chyfleusterau

Os ydych chi’n glwb/sefydliad/unigolyn lleol, cewch hyd i’r holl wybodaeth sydd ar gael yma ar y wefan hon ac yn y Ddogfen Friffio Ymgysylltu â’r Sector. Byddwn yn diweddaru’r safle’n barhaus wrth i’r broses ddatblygu. Pan benodir Corff Arweiniol yn ddiweddarach eleni, bydd yn dechrau ymgynghori’n lleol ledled gogledd Cymru i ffurfio’r ffordd ymlaen. Bydd hwn yn gyfle gwych i chi Chwarae eich Rhan a helpu i ffurfio’r dyfodol ar gyfer gogledd Cymru – felly, os hoffech gael gwybod pan fydd hyn yn digwydd, *cofrestrwch eich diddordeb yma*.

Os ydych chi’n cynrychioli sefydliad sydd â diddordeb mewn chwarae rôl arwyddocaol wrth gyflwyno Chwaraeon Gogledd Cymru, naill ai fel arweinydd neu bartner allweddol, neu os ydych chi’n ystyried eich opsiynau yn unig, cofrestrwch i ymuno â ni yn un o’r sesiynau ymgynghori (gweler uchod) neu defnyddiwch y ffurflen gyswllt i anfon neges atom.