NEWYDD: Dogfen Friffio Ymgysylltu â’r Sector


Dysgwch am gamau nesaf y broses o greu Chwaraeon Gogledd Cymru.

Cwestiynau Cyffredin

 • Beth yw Chwaraeon Gogledd Cymru?

  Chwaraeon Gogledd Cymru yw’r teitl gwaith ar gyfer sefydliad fydd yn cyflwyno ffordd newydd o weithio yng Ngogledd Cymru a gynigir gan Chwaraeon Cymru. Bydd y dull gweithredu newydd a gaiff ei ddatblygu drwy ymgynghori a gweithio gyda phartneriaid yn sicrhau fod pawb yn cael cyfle i fanteisio o chwaraeon a gweithgaredd corfforol. Bydd y rhaglen yn cynyddu’r nifer o bobl sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgaredd corfforol. Bydd hefyd yn ein helpu i ostwng anghydraddoldeb fel bod mwy o enethod, merched, pobl anabl, pobl yn byw mewn cymunedau BME a theuluoedd incwm isel yn dod yn fwy egnïol. Mae uchelgais y rhaglen yn adlewyrchu’r canllawiau ar weithgaredd corfforol a gyhoeddwyd gan y Prif Swyddog Meddygol ac mae’n cefnogi deilliannau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Chwaraeon Gogledd Cymru yw’r cyntaf o bedwar rhanbarth yng Nghymru i ddechrau’r rhaglen, gyda Gwent i ddilyn.

 • Beth yw amcanion allweddol Chwaraeon Cymru?

  Rydym eisiau gweld mwy o bobl yn gwirioni ar ffordd egnïol o fyw – am oes. Rydym eisiau i bawb gyrraedd eu potensial – beth bynnag eu cefndir. Rydym eisiau gweld cymunedau mwy heini a mwy iach, a newid sylweddol yn nifer y bobl sy’n egnïol yn gorfforol. Rydym hefyd eisiau mynd i’r afael â’r rhwystrau sy’n atal gormod o bobl rhag cymryd rhan mewn chwaraeon a bod yn egnïol. Hoffem i fwy a mwy o bobl fod yn fwy iach a mwy egnïol drwy chwaraeon a gweithgaredd corfforol.

 • Beth yw'r deilliannau?

 • Sut mae'r deilliannau'n cysylltu gyda chanllawiau'r Prif Swyddog Meddygol ar weithgaredd corfforol?

  Mae’r deilliannau ar gyfer y rhaglen yn cefnogi cyflawni canllawiau’r Prif Swyddog Meddygol ar weithgaredd corfforol. Bydd Chwaraeon Gogledd Cymru yn creu mynediad a chyfle i’r boblogaeth fod yn gorfforol egnïol i’r lefelau a argymhellir gan y Prif Swyddog Meddygol drwy chwaraeon a hamdden corfforol. Bydd y rhaglen hefyd yn sicrhau fod gennym lwybrau chwaraeon cyflawn ar draws y rhanbarth fel y caiff pawb gyfle i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgaredd ar hyd eu bywydau a’u bod yn gwireddu eu potensial. Bydd hyn yn sicrhau y caiff athletwyr talentog o bob cymuned eu dynodi a’u datblygu.

 • Beth yw'r dangosyddion pefformiad?

  Gweler tudalen 12 y Ddogfen Briffio Ymgysylltu â’;r Sector.

 • Beth ydych chi'n ei olygu gyda chwaraeon a gweithgaredd? Beth sy'n cael ei gynnwys a beth nad yw'n cael ei gynnwys?

  Hoffem i lawer mwy o bobl ddod yn egnïol a chadw’n egnïol am oes. P’un ai yw hynny ar y maes pêl droed neu yn y parc sglefrio, rhedeg neu seiclo gyda ffrindiau – nid yw hynny’n bwysig. Bod yn egnïol yw’r hyn sy’n cyfrif.

 • Beth sy'n arbennig am Ogledd Cymru? A yw gweddill Cymru ar ei cholled?

  Rydym yn cynnal cynllun peilot yng Ngogledd Cymru. Byddwn yn defnyddio profiad y cynllun peilot mewn rhannau eraill o Gymru pan fyddwn ymestyn y rhaglen ymhellach.

 • Pa fath o sefydliad ydych chi'n edrych amdano?

  Mae gwaith gwych yn mynd rhagddo eisoes yng Ngogledd Cymru i sicrhau fod mwy o bobl yn gorfforol egnïol. Bydd angen i’r sefydliad newydd ymestyn dulliau sy’n cynyddu cyfraddau cyfranogiad ac yn gweithio gyda phartneriaid i gyflawni ein huchelgais ymhellach. Ni all unrhyw un sefydliad wneud hyn ar ben ei hun. Mae gweithio silo allan; gweithio partneriaeth a chydweithredu yw’r nodweddion yr edrychwn amdanynt. Mae mwy o fanylion ar dudalen 21 y Ddogfen Briffio Ymgysylltu â’r Sector.

 • Nid wyf yn rhan o sefydliad - a yw hynny o bwys?

  Na dim o gwbl gan ein bod yn edrych am unigolion a sefydliadau i gydweithio – mae gweithio seilo allan. Mae’r cynllun hwn yn agored i bawb ac rydym yn awyddus i weld pobl yn cymryd rhan o unrhyw sector: menter gymdeithasol, nid-er-elw, cyhoeddus neu fasnachol.

 • A all cyrff anllywodraethol grwpio gyda'i gilydd fel consortiwm a chynnig am y gwaith?

  Gallant wrth gwrs. Mae’r broses yn agored i unrhyw sefydliad ac rydych yn rhydd i gydweithio gydag unrhyw sefydliad arall. Rydym yn awyddus i weld cydweithredu a phartneriaethau sy’n cynnwys sbectrwm eang o sefydliadau ac arbenigedd.

 • A all awdurdodau lleol - yn cydweithio mewn partneriaeth -gyflwyo cynnig?

  Gallant wrth gwrs. Mae’r broses yn agored i unrhyw sefydliad ac rydych yn rhydd i gydweithio gydag unrhyw sefydliad arall. Rydym yn awyddus i weld cydweithredu a phartneriaethau sy’n cynnwys sbectrwm eang o sefydliadau ac arbenigedd.

 • Nid yw'r adnoddau gennym i baratoi cynnig - dydyn ni ddim wedi arfer gwneud y math yma o beth. Beth fedrwn ni wneud?

  Byddem yn eich annog i gydweithio gyda sefydliad arall a all efallai roi’r adnoddau yma. Rydym yn edrych am gydweithredu. Bydd hefyd yn helpu eich cynnig os gallwch ddangos gwahanol setiau sgiliau. Archebwch le yn un o’n sesiynau ymgynghori a byddwn yn falch i drafod sut y gallwn eich helpu i gymryd rhan.

 • Sut y gallaf gael mwy o wybodaeth am y broses?

  Edrychwch ar Ddogfen Briffio Ymgysylltu â’r Sector.

 • Gyda phwy ddylwn i gysylltu i gael trafodaeth anffurfiol?

 • Oes angen i ni fod wedi sefydlu fel cwmni cyn gwneud cais?

  Na, ni fydd angen hyn. Byddwn yn cyhoeddi mwy o wybodaeth wrth i ni fynd drwy’r broses.

 • Oes angen i ni fod yn sefydliad nid-er-elw?

  Na. Mae’r broses yn agored i unrhyw sefydliad a gallwch gydweithio fel partner gydag unrhyw sefydliadau eraill.

 • Mae fy sefydliad yn derbyn cyllid yn uniongyrchol gan Chwaraeon Cymru ar hyn o bryd. Pryd fydd hynny'n dod i ben?

  Ein bwriad yw y bydd creu Chwaraeon Gogledd Cymru yn arwain at lefelau cyfranogiad uwch ond hefyd y bydd y corff newydd yn debygol o fedru ysgogi mwy o fuddsoddiad i’r rhanbarth. Byddwn yn gweithio gyda phob sefydliad sy’n derbyn cyllid gan Chwaraeon Cymru ar hyn o bryd i amlinellu’r broses a’r goblygiadau cyllid. Nid yw creu’r corff newydd yn effeithio ar ymrwymiadau cyllid ar gyfer 2018/19. Gall rhai sefydliadau dderbyn mwy o gyllid yn y dyfodol, gall rhai dderbyn llai. Bydd dyraniadau cyllid yn y dyfodol yn fater i’r corff rhanbarthol newydd ond bydd yn dymuno sicrhau fod gan bob cymuned fynediad a chyfle i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgaredd corfforol.

 • Felly beth ddylwn i fod yn ei wneud yn awr?

  Os ydych yn bartner ar hyn o bryd, byddwch eisoes yn gweithio i gyflawni’r 3 deilliant buddsoddi. Hoffem i chi ddal ati i gynllunio ar gyfer y deilliannau yma ar gyfer 2018/19 a newid sut ydych yn cyflenwi, cysylltu gyda phartneriaid newydd a herio sut y mesurwch eich effaith. Argymhellwn fod sefydliadau’n ystyried y deilliannau sydd eu hangen ac yna’n penderfynu ar y ffordd orau i’w cyflawni. Byddem hefyd yn disgwyl gweld mwy o gydweithredu gyda phartneriaid yn eich rhanbarth a mwy o weithio effeithiol ar draws ffiniau traddodiadol; cydweitredu rhyng-chwaraeon.

Cysylltu â Ni

Os hoffech gael mwy o wybodaeth, defnyddiwch y ffurflen isod