NEWYSS: Memorandwm Gwybodaeth Mynegi Diddordeb a Dogfen Ymateb


Mae Chwaraeon Cymru’n gwahodd cynigion Mynegi Diddordeb yn awr ar gyfer creu Chwaraeon Gogledd Cymru. Mwy o wybodaeth ar gael am beth i’w wneud nesaf i gael eich ystyried fel sefydliad arweiniol neu bartner posib.

Mae Chwaraeon Cymru’n gwahodd cynigion yn awr ar gyfer Mynegi Diddordeb i greu Chwaraeon Gogledd Cymru.

Mae’r Memorandwm Gwybodaeth Mynegi Diddordeb newydd, sydd ar gael i’w lawrlwytho o www.gwerthwchigymru.llyw.cymru, yn nodi beth rydym yn ceisio’i gyflawni, yr amserlen Mynegi Diddordeb a’r manylion am sut i chwarae eich rhan yn y cyfle yma i drawsnewid.

Os ydych chi’n dymuno cael eich ystyried fel sefydliad arweiniol neu bartner posib bydd rhaid i chi wneud y canlynol:

Cofrestru ar borthol gwerthwchigymru www.gwerthwchigymru.llyw.cymru
Lawrlwytho’r Memorandwm Gwybodaeth Mynegi Diddordeb (MG MD) am arweiniad ar gwblhau eich cyflwyniad
Lawrlwytho’r Ddogfen Ymateb Mynegi Diddordeb, ei llenwi a’i huwchlwytho i www.gwerthwchigymru.llyw.cymru erbyn 17:30 ar 15 Mehefin.

SYLWER: MAE’R MG MD A’R DDOGFEN YMATEB MD AR BORTHOLWWW.GWERTHWCHIGYMRU.LLYW.CYMRU

Dogfen Friffio Ymgysylltu â’r Sector


Mwy o wybodaeth am y cefndir i greu Chwaraeon Gogledd Cymru.

Cwestiynau Cyffredin

 • Sut mae archebu’r Diwrnod Cynigwyr ar 24 Mai?

  Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn Gorff Arweiniol neu Aelod Consortiwm ar gyfer Chwaraeon Gogledd Cymru ac os oes gennych chi ragor o gwestiynau, anfonwch e-bost i playyourpart@sport.wales erbyn 21ain Mai i archebu eich lle (dim mwy na dau berson o bob sefydliad).  Bydd y Diwrnod Cynigwyr yn cael ei gynnal ym Mharc Eirias, Bae Colwyn. Bydd dau sesiwn: 9am i 2pm yn Ystafell Conwy ac 1pm i 6pm yn y Pod. 

  Bore – Cyflwyniad a chwestiynau agored, Prynhawn – Rhwydweithio a sesiynau un i un

 • Sut mae cyflwyno fy nghynnig Mynegi Diddordeb?

  I fod yn rhan o Chwaraeon Gogledd Cymru, mae’n hanfodol bod pawb sydd â diddordeb yn llenwi Ffurflen Ymateb Mynegi Diddordeb (link to Word document on resources page) a’i chyflwyno i www.gwerthwchigymru.llyw.cymru y mae Chwaraeon Cymru’n ei ddefnyddio i reoli’r cam MD. Dylai darpar gynigwyr gofrestru ar y porthol a’i ddefnyddio i gyflwyno eu cynnig MD erbyn y dyddiad cau: 17.30 ar 15 Mehefin. 

  Ffurflen Ymateb Mynegi Diddordeb, sydd ar gael i’w lawrlwytho a’i chyflwyno i www.gwerthwchigymru.llyw.cymru.

 • Beth yw Chwaraeon Gogledd Cymru?

  Chwaraeon Gogledd Cymru yw’r teitl gwaith ar gyfer sefydliad fydd yn cyflwyno ffordd newydd o weithio yng Ngogledd Cymru a gynigir gan Chwaraeon Cymru. Bydd y dull gweithredu newydd a gaiff ei ddatblygu drwy ymgynghori a gweithio gyda phartneriaid yn sicrhau fod pawb yn cael cyfle i fanteisio o chwaraeon a gweithgaredd corfforol. Bydd y rhaglen yn cynyddu’r nifer o bobl sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgaredd corfforol. Bydd hefyd yn ein helpu i ostwng anghydraddoldeb fel bod mwy o enethod, merched, pobl anabl, pobl yn byw mewn cymunedau BME a theuluoedd incwm isel yn dod yn fwy egnïol. Mae uchelgais y rhaglen yn adlewyrchu’r canllawiau ar weithgaredd corfforol a gyhoeddwyd gan y Prif Swyddog Meddygol ac mae’n cefnogi deilliannau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Chwaraeon Gogledd Cymru yw’r cyntaf o bedwar rhanbarth yng Nghymru i ddechrau’r rhaglen, gyda Gwent i ddilyn.

 • Beth yw amcanion allweddol Chwaraeon Cymru?

  Rydym eisiau gweld mwy o bobl yn gwirioni ar ffordd egnïol o fyw – am oes. Rydym eisiau i bawb gyrraedd eu potensial – beth bynnag eu cefndir. Rydym eisiau gweld cymunedau mwy heini a mwy iach, a newid sylweddol yn nifer y bobl sy’n egnïol yn gorfforol. Rydym hefyd eisiau mynd i’r afael â’r rhwystrau sy’n atal gormod o bobl rhag cymryd rhan mewn chwaraeon a bod yn egnïol. Hoffem i fwy a mwy o bobl fod yn fwy iach a mwy egnïol drwy chwaraeon a gweithgaredd corfforol.

 • Beth yw'r deilliannau?

 • Sut mae'r deilliannau'n cysylltu gyda chanllawiau'r Prif Swyddog Meddygol ar weithgaredd corfforol?

  Mae’r deilliannau ar gyfer y rhaglen yn cefnogi cyflawni canllawiau’r Prif Swyddog Meddygol ar weithgaredd corfforol. Bydd Chwaraeon Gogledd Cymru yn creu mynediad a chyfle i’r boblogaeth fod yn gorfforol egnïol i’r lefelau a argymhellir gan y Prif Swyddog Meddygol drwy chwaraeon a hamdden corfforol. Bydd y rhaglen hefyd yn sicrhau fod gennym lwybrau chwaraeon cyflawn ar draws y rhanbarth fel y caiff pawb gyfle i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgaredd ar hyd eu bywydau a’u bod yn gwireddu eu potensial. Bydd hyn yn sicrhau y caiff athletwyr talentog o bob cymuned eu dynodi a’u datblygu.

 • Beth yw'r dangosyddion pefformiad?

  Gweler tudalen 12 y Ddogfen Briffio Ymgysylltu â’;r Sector.

 • Beth ydych chi'n ei olygu gyda chwaraeon a gweithgaredd? Beth sy'n cael ei gynnwys a beth nad yw'n cael ei gynnwys?

  Hoffem i lawer mwy o bobl ddod yn egnïol a chadw’n egnïol am oes. P’un ai yw hynny ar y maes pêl droed neu yn y parc sglefrio, rhedeg neu seiclo gyda ffrindiau – nid yw hynny’n bwysig. Bod yn egnïol yw’r hyn sy’n cyfrif.

 • Beth sy'n arbennig am Ogledd Cymru? A yw gweddill Cymru ar ei cholled?

  Rydym yn cynnal cynllun peilot yng Ngogledd Cymru. Byddwn yn defnyddio profiad y cynllun peilot mewn rhannau eraill o Gymru pan fyddwn ymestyn y rhaglen ymhellach.

 • Pa fath o sefydliad ydych chi'n edrych amdano?

  Mae gwaith gwych yn mynd rhagddo eisoes yng Ngogledd Cymru i sicrhau fod mwy o bobl yn gorfforol egnïol. Bydd angen i’r sefydliad newydd ymestyn dulliau sy’n cynyddu cyfraddau cyfranogiad ac yn gweithio gyda phartneriaid i gyflawni ein huchelgais ymhellach. Ni all unrhyw un sefydliad wneud hyn ar ben ei hun. Mae gweithio silo allan; gweithio partneriaeth a chydweithredu yw’r nodweddion yr edrychwn amdanynt. Mae mwy o fanylion ar dudalen 21 y Ddogfen Briffio Ymgysylltu â’r Sector.

 • Nid wyf yn rhan o sefydliad - a yw hynny o bwys?

  Na dim o gwbl gan ein bod yn edrych am unigolion a sefydliadau i gydweithio – mae gweithio seilo allan. Mae’r cynllun hwn yn agored i bawb ac rydym yn awyddus i weld pobl yn cymryd rhan o unrhyw sector: menter gymdeithasol, nid-er-elw, cyhoeddus neu fasnachol.

 • A all cyrff anllywodraethol grwpio gyda'i gilydd fel consortiwm a chynnig am y gwaith?

  Gallant wrth gwrs. Mae’r broses yn agored i unrhyw sefydliad ac rydych yn rhydd i gydweithio gydag unrhyw sefydliad arall. Rydym yn awyddus i weld cydweithredu a phartneriaethau sy’n cynnwys sbectrwm eang o sefydliadau ac arbenigedd.

 • A all awdurdodau lleol - yn cydweithio mewn partneriaeth -gyflwyo cynnig?

  Gallant wrth gwrs. Mae’r broses yn agored i unrhyw sefydliad ac rydych yn rhydd i gydweithio gydag unrhyw sefydliad arall. Rydym yn awyddus i weld cydweithredu a phartneriaethau sy’n cynnwys sbectrwm eang o sefydliadau ac arbenigedd.

 • Nid yw'r adnoddau gennym i baratoi cynnig - dydyn ni ddim wedi arfer gwneud y math yma o beth. Beth fedrwn ni wneud?

  Dewch i’n Diwrnod Cynigwyr ni ar 24ain Mai lle byddwn yn fwy na pharod i drafod sut gallwn ni eich helpu chi i gymryd rhan

 • Sut y gallaf gael mwy o wybodaeth am y broses?

  Edrychwch ar y Memorandwm Gwybodaeth Mynegi Diddordeb a’r Ddogfen Friffio Ymgysylltu â’r Sector.

 • Gyda phwy ddylwn i gysylltu i gael trafodaeth anffurfiol?

 • Oes angen i ni fod wedi sefydlu fel cwmni cyn gwneud cais?

  Na, nid yw hyn yn angenrheidiol. Edrychwch ar y Memorandwm Gwybodaeth Mynegi Diddordeb am fwy o fanylion am sut i ymgeisio.

 • Oes angen i ni fod yn sefydliad nid-er-elw?

  Na. Mae’r broses yn agored i unrhyw sefydliad a gallwch gydweithio fel partner gydag unrhyw sefydliadau eraill.

 • Mae fy sefydliad yn derbyn cyllid yn uniongyrchol gan Chwaraeon Cymru ar hyn o bryd. Pryd fydd hynny'n dod i ben?

  Ein bwriad yw y bydd creu Chwaraeon Gogledd Cymru yn arwain at lefelau cyfranogiad uwch ond hefyd y bydd y corff newydd yn debygol o fedru ysgogi mwy o fuddsoddiad i’r rhanbarth. Byddwn yn gweithio gyda phob sefydliad sy’n derbyn cyllid gan Chwaraeon Cymru ar hyn o bryd i amlinellu’r broses a’r goblygiadau cyllid. Nid yw creu’r corff newydd yn effeithio ar ymrwymiadau cyllid ar gyfer 2018/19. Gall rhai sefydliadau dderbyn mwy o gyllid yn y dyfodol, gall rhai dderbyn llai. Bydd dyraniadau cyllid yn y dyfodol yn fater i’r corff rhanbarthol newydd ond bydd yn dymuno sicrhau fod gan bob cymuned fynediad a chyfle i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgaredd corfforol.

 • Felly beth ddylwn i fod yn ei wneud yn awr?

  Os ydych yn bartner ar hyn o bryd, byddwch eisoes yn gweithio i gyflawni’r 3 deilliant buddsoddi. Hoffem i chi ddal ati i gynllunio ar gyfer y deilliannau yma ar gyfer 2018/19 a newid sut ydych yn cyflenwi, cysylltu gyda phartneriaid newydd a herio sut y mesurwch eich effaith. Argymhellwn fod sefydliadau’n ystyried y deilliannau sydd eu hangen ac yna’n penderfynu ar y ffordd orau i’w cyflawni. Byddem hefyd yn disgwyl gweld mwy o gydweithredu gyda phartneriaid yn eich rhanbarth a mwy o weithio effeithiol ar draws ffiniau traddodiadol; cydweitredu rhyng-chwaraeon.

Cysylltu â Ni

Os hoffech gael mwy o wybodaeth, defnyddiwch y ffurflen isod